Budżet Obywatelski Łomży 2025

XII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 710/LXXXII/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r., poz. 1264) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.

Zasady uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomży:

  •  Zadania zgłaszać mogą mieszkańcy Łomży, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań.
  • Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o charakterze inwestycyjnym i społecznym, która przyczynia się do rozwoju Miasta, umożliwia nieodpłatne korzystanie z efektów realizacji projektu zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz uwzględnia, o ile jest to możliwe – zasady uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). 
  • Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są inicjatywy o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach instytucji miejskich oraz podmiotów podległych Miastu.
  • Zadanie należy zgłosić na odpowiednim formularzu wraz z listą poparcia.
  • Zadania są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie poddawane pod głosowanie mieszkańców.
  • Głosowanie odbywa się poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub wypełnienie interaktywnej karty do głosowania udostępnionej na stronie internetowej www.lomza.pl.
  • Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie w każdej z kategorii.