Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Budżet Obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz 12. To już kolejny rok, gdy mieszkańcy świadomie współdecydują o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. Dzięki temu udało się zrealizować szereg inwestycji, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że i tym razem będzie podobnie!

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 710/LXXXII/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 202 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r., poz. 1264) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.

Zgodnie z przepisami, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Powinien jednak zgromadzić co najmniej 10 osób popierających pomysł, które podpiszą się na liście umieszczonej w formularzu zgłoszenia zadania (w przypadku zadań osiedlowych muszą to być mieszkańcy osiedla, w przypadku zadań ogólnomiejskich - mieszkańcy dowolnej części Łomży). Jeżeli zadanie zgłasza lub popiera osoba poniżej 16 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (podpis na formularzu i liście poparcia).

W tym roku zadania można zgłaszać w 2 kategoriach: ogólnomiejskiej i osiedlowej.

Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 2.500.000 zł, w tym na realizację zadań:

a) ogólnomiejskich – 1 000 000 zł, tym: 900 000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz 100 000 zł na zadania o charakterze społecznym,

b) osiedlowych – po 100 000 zł na każde osiedle.

Koszt pojedynczego zadania o charakterze inwestycyjnym zgłoszonego w ramach kategorii zadań ogólnomiejskich nie może przekroczyć 700 000 zł.

Koszt pojedynczego zadania o charakterze społecznym nie może przekroczyć:

a) w kategorii zadań ogólnomiejskich – 50 000 zł,

b) w kategorii zadań osiedlowych – 20 000 zł.