Rada Budżetu Obywatelskiego

Rada Budżetu Obywatelskiego odpowiada za wdrożenie oraz realizację Budżetu Obywatelskiego, jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta.

Rada w szczególności:

1) odpowiada za koordynację prac przy wyborze zadań do Budżetu Obywatelskiego;

2) zatwierdza ostateczną listę zadań poddanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim;

3) zatwierdza wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim;

4) przydziela środki finansowe na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z zachowaniem zasad, w szczególności:

a) środki zostają przyznane na zadania z największą liczbą głosów Mieszkańców z listy, o której mowa w § 26;

b) środki zostają przyznane zgodnie z limitami wskazanymi w § 2;

c) Rada ma możliwość przydzielenia środków zadaniu, które otrzymało mniejszą liczbę głosów Mieszkańców, jeśli pula środków pozostałych do rozdysponowania w danej kategorii zadań,

uniemożliwia zrealizowanie zadania z większą liczbą głosów Mieszkańców;

5) decyduje o rozdysponowaniu niewykorzystanych środków z poszczególnych kategorii zadań tj. rezerwy.

Podział środków z rezerwy, jeżeli to możliwe, powinien odbywać się w równym stopniu dla każdej z kategorii;

6) zatwierdza raport z wykonanego Budżetu Obywatelskiego, przedłożony przez Przewodniczącego Rady,

który opisuje zrealizowane zadania, informuje o podjętych, najważniejszych decyzjach Rady oraz zawiera

wnioski i uwagi członków Rady, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych edycjach Budżetu

Obywatelskiego. Raport Przewodniczący Rady składa Prezydentowi;

7) rozstrzyga w sprawach nieobjętych w niniejszej Uchwale - w drodze głosowania.

Skład Rady Budżetu Obywatelskiego:

    Andrzej Stypułkowski - przedstawiciel Prezydenta Miasta, Przewodniczący Rady Budżetu

    Andrzej Wojtkowski - radny Rady Miejskiej Łomży 

    Andrzej Podsiadło - radny Rady Miejskiej Łomży

    Stanisław Oszkinis - radny Rady Miejskiej Łomży

    Sebastian Chrzanowski - przedstawiciel Rady Osiedla nr 1

    Marzena Zaniewska- przedstawiciel Rady Osiedla nr 2 

    Adam Baczewski - przedstawiciel Rady Osiedla nr 3

    Agnieszka Cholewińska - przedstawiciel Rady Osiedla nr 4

    Dariusz Domański - przedstawiciel Rady Osiedla nr 5

    Karol Sztejno - przedstawiciel Rady Osiedla nr 6

    Jarosław Kaja - przedstawiciel Rady Osiedla nr 7

    Małgorzata Gronostajska - przedstawiciel Rady Osiedla nr 8

    Irena Zwornicka - przedstawiciel Rady Osiedla nr 9

    Wojciech Klimaszewski - przedstawiciel Rady Osiedla nr 10

    Piotr Pawłowski - przedstawiciel Rady Osiedla nr 11

    Stanisław Szostak - przedstawiciel Rady Osiedla nr 12

    Mariusz Liszewski - przedstawiciel Rady Osiedla nr 13

    Rafał Mogielnicki - przedstawiciel Rady Osiedla nr 14

    Robert Grzymała - przedstawiciel Rady Osiedla nr 15

    Waldemar Ireneusz Cieślik - przedstawiciel Łomżyńskiej Rady Seniorów

    Hanna Blusiewicz – przedstawiciel Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością 

    Marcin Piotrowski- przedstawiciel Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

    Bożena Iwona Gryczewska – przedstawiciel Łomżyńskiej Rady Sportu

    Amadeusz Szeligowski – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej

    Kornelia Duda - Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych

    Przemysław Chełstowski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

    Lech Dobrowolski - Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych