Zgłaszanie zadań

Aby pomysł mógł zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy ci ustalić, czy działka, na której planujesz zadanie jest własnością Miasta Łomża i przygotować kosztorys. Pamiętaj, by w formularzu podać swoje dane jako autora pomysłu, a także podpisy i dane 10 osób, które popierają zadanie. Nie zapomnij podać numeru telefonu i adresu email. Poniżej podpowiadamy, jak zgłosić zadanie - krok po kroku.

Zgłaszanie zadań:

KROK 1

Zastanów się, co chcesz stworzyć lub zmodernizować i w ramach jakiej kategorii będziesz zgłaszał swój pomysł.

KROK 2

Spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może zainteresować projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem. Zawsze możesz poprosić urzędników o pomoc np. w wycenie zadania lub ustalenia czy dana działka jest własnością miasta.

KROK 3

Wypełnij wniosek bezpośrednio na stronie lomza.konsultacjejst.pl lub pobierz formularz z załącznika

KROK 4

Zbierz na formularzu 10 podpisów mieszkańców Łomży popierających Twoje zadanie. W przypadku kategorii osiedlowej, podpisać się powinni mieszkańcy osiedla, którego dotyczy Twoje zadanie.

KROK 5

Złóż formularz w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:

- wyślij pocztą na adres - Urząd Miejski, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

- złóż osobiście w ratuszu (parter),

- lub skorzystaj z formularza elektronicznego i załącz skan listy poparcia zadania.

KROK 6

Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, zadbaj o promocję swojego pomysłu. Rozpropaguj go wśród sąsiadów i znajomych, reklamuj go w mediach społecznościowych, uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zadania miasta:

Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,

• ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

• lokalnego transportu zbiorowego,

• ochrony zdrowia,

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

• gminnego budownictwa mieszkaniowego,

• edukacji publicznej,

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

• targowisk i hal targowych,

• zieleni gminnej i zadrzewień,

• cmentarzy gminnych,

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

• promocji gminy,

• współpracy z organizacjami pozarządowymi,

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.