Weryfikacja formalna i merytoryczna

Zgłoszone przez mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

Następnie wydziały/jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego dokonają analizy zadań pod kątem merytorycznym w zakresie, m.in.:

- szacunkowego kosztu;

- kosztów utrzymania;

- lokalizacji, własności;

- zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz braku sprzeczności z planami inwestycyjnymi Miasta;

- zgodności z planami, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez Miasto;

- obiektywnej możliwości realizacji, w tym pod względem zrealizowania zadania w danym roku budżetowym;

- uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami.

Na tej podstawie Rada Budżetu Obywatelskiego sporządzi listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. To mieszkańcy zdecydują, które zadania zostaną zrealizowane. Termin głosowania wyznaczony został w Haromonogramie Budżetu Obywatelskiego.