KONSULTACJE SPOŁECZNE W Mieście Łomża

Zasady Konsultacji Społecznych

W konsultacjach społecznych mogą brać udział wszyscy Mieszkańcy Łomży. Mogą wypowiadać swoje opinie i zgłaszać uwagi, wnioski co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacjom.

Procesom konsultacyjnym poddawane są gotowe projekty przygotowane przez urząd, ale zapraszamy też Mieszkańców do tworzenia dokumentów od podstaw, np. poprzez pracę w grupach roboczych i wspólne wypracowywanie rozwiązań. Spotkania, warsztaty, ankiety papierowe czy on-line – form konsultacji może być wiele. Przy ogłoszeniu konsultacji poinformujemy Mieszkańców o wybranych sposobach zgłaszania opinii. Na końcu każdego procesu podsumujemy jego wyniki i podamy do publicznej wiadomości.

Dokumentem, który reguluje kwestię przeprowadzania w Łomży konsultacji społecznych jest Uchwała nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 3927).

Konsultacje przeprowadza się:

  • w przypadkach określonych ustawami,
  • w innych sprawach ważnych dla Miasta.

Konsultacje społeczne przeprowadza Prezydent Miasta Łomża, który w drodze zarządzenia określa:

  •  cel i przedmiot konsultacji, 
  • czas trwania konsultacji (nie może być krótszy niż 21 dni), 
  •  zasięg terytorialny konsultacji oraz grupy mieszkańców, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, 
  • harmonogram konsultacji z wydzielonym czasem co najmniej 14 dni do formalnego rozpoczęcia konsultacji na przeprowadzenia przez urząd akcji informacyjnej, 
  • formy przeprowadzenia konsultacji, 
  • wydział urzędu odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

Konsultacje społeczne urząd przeprowadza w minimum dwóch formach, w tym obowiązkowo w jednej z form, tj. otwartego spotkania z Mieszkańcami lub warsztatów z udziałem Prezydenta Miasta Łomża lub jego zastępcy.

W terminie nie później niż 21 dni od daty zakończenia konsultacji Prezydent Miasta Łomża przekazuje do publicznej wiadomości raport z konsultacji.